پیش از آنکه صبح شود

طلوع کن !

ابر نباش

که آسمان ابریست .

تو خود ،

طعم ناب آفتابی ...

۲۳ فروردین ۸۵

لینک