فکری بکن

برای این ابر سیاه بی موقع

که فرو افتاده

بین من و تو !

طاقتم طاق شده اینجا ،

بی امید آفتاب ،

کز کرده ام زیر چتر تلخ تو ...

۷ آبان ۸۴ 

لینک