بیانداز دور !

آن روزنامه ی لعنتی را می گویم ! 

حتی یک خط

از عشق ممنوع من و تو

در آن نیست .

نه جمله ای !

نه کلامی !

اما

 عشق ممنوع ما که تعبیر تمام فال های قهوه بود ....

۲۴ اردیبهشت ۸۴

 

 

لینک