شاید ،

تعبیر فال من

کف فنجان تو باشد 

و نگاهم ، پس چشمانت .

نگاه کن که همه ی زندگی

مانند قهوه ی تو تلخ است .

دوست من !

تعبیر فال من چیست ؟

۳۰  شهریور ۸۲

  

لینک