دیر باورم کردی !

زمان ، مرده

و عشق نیز .

نگاهت

به تمنا نشسته

آتش فشان دستانم را ،

آتش ، اما

به خاکستری بدل شده ! 

 

لینک