لبانت را دوست می دارم

که پیش از آنکه نجوا کنند

ندایشان را

می شنوم ...

۱۶ فروردین ۸۵

لینک