کودکانه های رفته !   

امروز این خانه یک ساله شد ! و این میلاد ، روز تولد رفیق کودکانه های رفته ام است ؛ رفیقی که دیگر نیست که با هم از خاطرات کودکی سخن بگوییم ...

همراه کودکانه هایم که رفت ،  دیوار مثلث خاطراتمان فرو ریخت !  کاش آرام گرفته باشد...

*****

رفیقت را که به خاک می سپاری

نیمی از و جودت

می نشیند میان خاطرات

تا همیشه ! 

لینک