گمان بردم

عادت را زیسته بودیم

به خیال عشق

حال 

 آمدی که بگویی

دلتنگ شدی ؟

بگذار

 عادت را

زندگی کنیم !

این بار

 بی رویا....  

لینک