این روزها که نیستی

به خاطرت بگو

بس کند این تلنگر مداوم را !

آفتاب می خواهد 

این چشمان ...

لینک