همخوابه ی انتظار شده ام

هم رنگ پنجره ی رو به هیچ

ملافه ،

بوی نا می دهد

بس که بغضم را

شسته ام .

یک کلام بگو :

چشم انتظار بمانم ....؟

۲۸ اردیبهشت ۸۶

لینک