هنوز

کوه ، سپید بود

که رفتی  .

برف ها آب شد

بی بهاری اما !

درخت باغچه

دیگر شکوفه نمی دهد

به رنگ پیراهنت .

کی به بدرقه ی زمستان می آیی ؟

۱۲ اسفند ۸۵

لینک