رفته ای

چنبر زده ای زیریک خروار غم

که چه ؟

امید معجزت

از این روزهای راکد تلخ

جنونی بیش نیست  .

بیا نشانه های بودنمان را

بکاریم 

میان همین خاک هرزه ،

شاید

امیدی سبز شود ...

۱۴ بهمن ۸۵  

 

 

 

 

لینک