نه !

با این بهار

شکوفه نمی کنم .

تبعید شدم به انتظار ،

وقتی

شادی را

ریختم پشت سرت .

می خواهم بپرم

از بام دنیا

گنجشک !

بیا جای من باش !

۲۷ اسفند ۸۵

لینک