رنگ ناب آفتاب بودی

 

به گاه رفتن 

 

نه چنان که آمدی ،

 

بارانی .

 

رنگین کمان شدی

 

در آغوش افق

 

که آغوش من 

 

برایت کوچک بود ...

 

 

 

۱۵ خرداد ۸۵

لینک