هر طلوع ،

نبردی ست دیگر

جنگ برای هیچ

این است زندگی !

۱۷ بهمن ۸۵

لینک