کجای این شهر بی حوصله

 بیابمت ؟

نبودنت ،

روزی هزار بار مثله می کند

روحم را !

آخر

با کدام طلوع صدایم می زنی ؟

بگو چه قدر مانده تا خورشید ؟

۳ بهمن ۸۵

لینک