ای سوخته ی سوخته ی سوختنی !

عشق آمدنی بود

نه آموختنی !

فریدون مشیری

لینک