فصل عطش

یاد شما

شکره ،

شیره ،

بستنی ست !

دست به دل ما نزنین ،

شکستنی ست !

محمد صالح اعلا

لینک