چشمانت ، طوفانی ست از آرامش 

دستانت ، خورشید .

چندان که گم می شوم در تو

تازه می شوم به تمامی ...

لینک