رفیق کودکانه های رفته ام داستان می نوشت ، شعر می گفت و ما نمی دانستیم . بعد از رفتنش دست نوشته هایش را دیدم ، خواندم ، بوییدم . سری زدم به  کلاغ   ، دو داستانش  آنجا بود . سری بزنید به دست نوشته های دوست رفته ام ...

کودکی ، تمام زندگی است و بعد از آن هرچه هست ، تقویمی ست که تنها ورق می خورد ؤ بس . یک سال از رفتن همبازی گذشته ها ی شاد و همراه شیطنت های نوجوانی ام می گذرد . یادش به خیر ! سری بزنید به   خانه روشنان  . از رفتن   دوستم   نوشته ... 

گـُلَک مانلی !

این همه با هم بودن را

بگو

کجای دلم بریزم

که فراموش کنم رفته ای ؟!

لینک