چالوس ....   

تکه ای از بهشت خداست اینجا !

هبوط رنگ و شبنم !

آوایت گم می شود در صدای خدا ؤ

وجودت در حضور مطلق او ،

در آغوشت می کشد گویا !

اینجا مرز رهایی ست از خود

از خاک ...

***

کاری پیش اومد و برای دو روز رفتم شمال و چالوس همیشه زیبا ، کلی انرژی بهم داد . هنوز رنگ زمستون نگرفته بود و هوا هم بهاری بود....  

 

لینک