تمام شکر دنیا را هم که بیاوری

قهوه ی کوفتی من

شیرین نمی شود .

تو تلخش کردی

پس این فنجان مال تو !

آبان ۸۴

لینک