کپک زده انگار

این روزها !

حوصله ی روزگار هم سر رفته !

زندگی دیگر جای ماندن نیست

جراتی برای رفتن باید داشت ... 

لینک