بیمار خنده های تو ام

بیشتر بخند

بیشتر بخند

خورشید آرزوی منی

گرم تر بتاب

گرم تر بتاب !

فریدون مشیری

لینک