بابا چی میشه اگه خورشید دیگه در نیاد ؟

چی پیش میاد ؟

اگه خورشید نتابه ، تعجب می کنی

و با چشمای از حدقه در اومده به آسمون خیره میشی

و باد ، نور چشماتو به آسمونا می بره

و خورشید دوباره شروع به تابیدن می کنه .

بابا چی میشه اگه باد نوزه ؟

اون وقت چی پیش میاد ؟

اگه باد نوزه ، زمین خشک میشه ،

قایقت دیگه حرکت نمی کنه ، پسرم ، بادبادکت هم دیگه پرواز نمی کنه ،

اون وقت چمن مشکل تو رو به باد میگه ،

و باد دوباره شروع به وزیدن می کنه .

بابا اگه چمن دیگه رشد نکنه چی ؟

اون وقت چی میشه ؟

اگه چمن رشد نکنه ، اشکهات سرازیر میشه ،

و زمین با اشک چشمای تو سیراب میشه ،

بعد مثل علاقه ی تو به من ، چمنها هم بزرگ میشن ،

و دوباره شروع می کنن به رشد کردن .

بابا اگه من تو رو دوست نداشته باشم چی ؟

اون وقت چی میشه ؟

اگه تو دیگه منو دوست نداشته باشی ، اون وقت دیگه چمن رشد نمی کنه ،

خورشید نمی تابه و باد هم نمی وزه .

اگه می خوای این دنیای قدیمی به کارش ادامه بده ،

باید باز هم منو دوست داشته باشی ، باز هم ، باز هم ...

باز منو دوست داشته باشی

می شنوی پسرم ؟

بهتره منو دوست داشته باشی .

(تو منو دوست داری پسرم ؟ بله)

بهتره منو دوست داشته باشی ...

شل سیلور استاین

(عاشقانه ها)

لینک