دلم پر می زند

برای جادوی شفاف نگاهت

چشمانت را کاش

دزدیده بودم

نازنین !

پیش از رفتن ...

لینک