کودکی...   

چه خوب بود کودکانه ها

آن زمان که کم می دانستیم

وقتی که عروسکها تمام دنیا بودند

آن گاه که لغت نامه پاک بود ،

بدون معنی جنگ

خودکشی

حسرت

وقتی که دلتنگی ها 

در حجم کوچک یک آب نبات گم می شد

وقتی که شاد بودیم

شاد....

  

لینک