کاش آن کلاغی بودم

که بی خبر از همه جا

قدم می زد روی برف ،

نه غم یار می خورد  وُ

نه غصه ی زمانه ...

لینک