بکُش

این خیال را !

ما

شادی درو نخواهیم کرد .

بار نمی دهد

این خاک ،

می بلعد !

لینک