همخوابه ی انتظار شده ام

هم رنگ پنجره ی رو به هیچ

ملافه ،

بوی نا می دهد

بس که بغضم را

شسته ام .

یک کلام بگو :

چشم انتظار بمانم ....؟

۲۸ اردیبهشت ۸۶

لینک
       

هنوز

کوه ، سپید بود

که رفتی  .

برف ها آب شد

بی بهاری اما !

درخت باغچه

دیگر شکوفه نمی دهد

به رنگ پیراهنت .

کی به بدرقه ی زمستان می آیی ؟

۱۲ اسفند ۸۵

لینک