مرا در چشمانت


پلک بزن !


لب بگشا !


می خواهم شعری بگویم...

 

۲۶ بهمن ۸۶

لینک