نه !

با این بهار

شکوفه نمی کنم .

تبعید شدم به انتظار ،

وقتی

شادی را

ریختم پشت سرت .

می خواهم بپرم

از بام دنیا

گنجشک !

بیا جای من باش !

۲۷ اسفند ۸۵

لینک
       
 

رنگ ناب آفتاب بودی

 

به گاه رفتن 

 

نه چنان که آمدی ،

 

بارانی .

 

رنگین کمان شدی

 

در آغوش افق

 

که آغوش من 

 

برایت کوچک بود ...

 

 

 

۱۵ خرداد ۸۵

لینک