هر طلوع ،

نبردی ست دیگر

جنگ برای هیچ

این است زندگی !

۱۷ بهمن ۸۵

لینک
       

کجای این شهر بی حوصله

 بیابمت ؟

نبودنت ،

روزی هزار بار مثله می کند

روحم را !

آخر

با کدام طلوع صدایم می زنی ؟

بگو چه قدر مانده تا خورشید ؟

۳ بهمن ۸۵

لینک